Informace
o projektu

„ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE A EFEKTIVNĚJI“
DETEKCE OHROŽENÝCH DĚTÍ A RODIN

Projekt Dětského krizového centra a Nadace Sirius

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM (dále DKC) působí od roku 1992 jako nestátní nezisková organizace humanitárního zaměření specializovaná zejména na odbornou pomoc dětem týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným (syndrom CAN = Child Abuse and Neglect), dále dětem ohroženým na zdravém vývoji rizikovými faktory v prostředí, dětem v závažných životních situacích, dětem traumatizovaným a nezletilým obětem trestných činů.

Uživateli služeb jsou přímo ohrožené děti a jejich rodiny.

Působnost Dětského krizového centra je celorepubliková.

Služby Dětského krizového centra jsou uživatelům poskytovány bezplatně.

Prvotním cílem DKC je naplňování potřeb, ochrana práv a oprávněných zájmů ohrožených dětí, úprava a stabilizace podmínek, v nichž dítě vyrůstá, a to prostřednictvím přímé odborné práce s dítětem a prostřednictvím odborné práce s rodinným či jiným sociálním systémem.

Na základě pověření MPSV z roku 2000 vykonává sociálně právní ochranu dětí.

Od roku 2007 má Dětské krizové centrum v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, registrované tyto sociální služby: krizovou pomoc; sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; telefonickou krizovou pomoc.

Od roku 2014 je Dětské krizové centrum zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle zákona o obětech trestných činů. Dětské krizové centrum je také nestátním zdravotnickým zařízením.

DETEKCE OHROŽENÝCH DĚTÍ

Problematika detekce ohroženého dítěte vychází ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Detekce ohrožených dětí je svojí povahou mezioborová, vyžadující často systémové řešení. V ČR neexistují v současné době souhrnná validní data o detekci ohrožených dětí. O potřebě validního monitoringu ohroženosti dítěte a rodiny se hovoří již 20 let.

Závěrečné doporučení Výboru pro dětská práva OSN konstatuje ve svém vyjádření ke 3. a 4. zprávě ČR o naplňování Úmluvy o právech dítěte vytýká ČR, že data shromažďována různými ministerstvy dostatečně nepokrývají všechny oblasti Úmluvy, dále, že minimální shromážděná data týkající se dětí, nejsou posléze využívána účinným způsobem. Praxe v ČR ukazuje, že sběr dat je roztříštěn v rámci několika resortů (MV, MPSV, MZ, MŠMT, MS). Citlivost k násilí na dětech je v České republice stále nízká, s čímž souvisí naopak vysoká míra utajování násilí na dětech, ospravedlňování chování dospělých vůči dětem, nízká důvěra v oznámení ohrožených dětí, přehlížení známek svědčících o ohroženosti dítěte, a to nejen v rodinách, ale i ze strany odborníků (lékařů, učitelů, pracovníků OSPOD aj.).

Společný projekt Dětského krizového centra a Nadace Sirius „Čím dříve, tím lépe a efektivněji – detekce ohrožených rodin“ reaguje na cíle Národní strategie prevence násilí na dětech, které jsou v souladu s mezinárodními právními dokumenty na ochranu práv dětí (zejména s Úmluvou o právech dítěte).

Projekt je zacílen zejména na tyto typy ohrožení:

 1. sexuální násilí na dětech
 2. fyzické týrání
 3. psychické týrání
 4. zanedbávání
 5. sexuální experimentování dětí
 6. domácí násilí
 7. konfliktní, předrozvodové a porozvodové situace v rodině
 8. rizikové chování dětí (lhaní, krádeže, alkohol, útěky aj.)
 9. ohrožující prostředí (závislost rodiče, nezaměstnanost, zadluženost, psych. onemocnění aj.)
 10. sebepoškozování

DÍLČÍ CÍLE PROJEKTU

 1. Zmapování – provedení analýzy – současného stavu detekce ohrožených rodin z pohledu rodičů a pečujících osob, i institucí; zmapovat příčiny selhávání včasné detekce ohrožených dětí.
 2. Zmapování bariér, které rodiny i pracovníci různých odborností při rozpoznávání, oznamování a řešení podnětů v souvislosti s ohroženým dítětem a rodinou mají a vytvoření nástrojů efektivnější detekce ohrožených dětí/rodin (tzn. návod, jak rozpoznat ohrožené dítě a jeho rodinu).
 3. Analýza absence znalosti identifikátorů, kritérií pro identifikaci ohrožení = neznalost; nedovedností = slabé, nerozvinuté kompetence pečujících osob i odborníků; nevůle, neochota, nezájem chybný postoj, vědomý či nevědomý; řešit včas situaci ohroženého dítěte.
 4. Identifikace „slabých míst“ v detekci ohrožených dětí zejména v rodinách a dále v prostředí mimo rodinu.
 5. Vytvoření metodických materiálů vedoucích k odstranění „slabých míst“, a tudíž k včasnější detenci ohrožených dětí / rodin.
 6. Poskytnutí krátkodobé ambulantní péče ohroženým rodinám a rodinám s ohroženým dítětem; nasměrování rodiny na „správnou“ formu pomoci a péče, včetně spolupráce se státními institucemi – OSPODy, soudy, PČR aj. Poskytnutí krátkodobé ambulantní péče zahrnovalo zejména krizovou pomoc dítěti i rodině, diagnostiku aktuálního psychického stavu dítěte, podpůrnou krátkodobou péči pro ohrožené dítě a rodinu cílenou též na eliminaci rizikového chování a volby nežádoucích, ohrožujících, sociálně patologických strategií řešení ohrožujících situací; poradenství rodičům – výchovné poradenství, sociálně-právní poradenství, zvyšování motivovanosti rodičů k zajištění následné péče pro dítě a rodinu dle konkrétních individuálních potřeb rodiny (individuální psychoterapie, rodinná terapie, střediska výchovné péče, mediace; asistovaný styk aj).
 7. Diagnostika příčin ohrožení dítěte, možných nástrojů jejich eliminace, případně správné nasměrování rodin na odbornou péči („rozcestník“) dle individuální potřeby a charakteristik situace a rodiny.
 8. Vytvoření manuálů pro odborníky a rodiče a letáků bezpečného chování pro děti – témata: fyzické týrání; sexuální násilí na dětech; psychické týrání; sebepoškozování dětí; sexuální experimentování dětí; domácí násilí; konfliktní, předrozvodové a porozvodové situace v rodině; rizikové chování dětí (alkohol, útěky…); ohrožující rodinné prostředí (závislost rodiče, nezaměstnanost, zadluženost).
 9. Vytvoření metodik pro detekci ohroženého dítěte určených odborníkům cílené zejména na posílení vědomostí a znalostí; posílení kompetencí a profesionality institucí – ZŠ, MŠ, DD; posílení motivace k řešení situace ohroženého dítěte.
 10. Kampaň cílená na rodiče a další pečující osoby – podpora rodičovských kompetencí / posilování motivovanosti k využívání odborné péče, rozbourávání obav a nejistot rodičů.

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme Nadaci Sirius za finanční podporu projektu
„Čím dřív, tím lépe a efektivněji“ detekce ohrožených dětí a rodin.